تقدیرنامه از طرف دانشگاه صنعتی اصفهان  
     
 
نقشه سایت