مدیریت

 
بهرام فتحی
مدیریت دبیرستان پیشگام
فارغ التحصیل رشته عمران و کارشناسی مدیریت 
سابقه آموزش و پرورش بیش از 40 سال 
دبیر ریاضی نمونه سال 64
معاون نمونه سال 71
مشاور نمونه سال 77
مدیر نمونه سال 84 و 97