معاونت  

معاونت آموزشی دبیرستان پیشگام :


جناب آقای محمد شیر خدا

     
 
کادر اداری دبیرستان  

کادر اداری دبیرستان و پیش دانشگاهی پیشگام به شرح زیر می باشد :
1) امور  فرهنگی و پرورشی : سعید رجبی


2) روابط عمومی : اکبر عیسی پور


3) رایانه IT  : توحید مددی


4) مالی : امیر بهرامی 


5) دبیرخانه  : محمد علی روستاپور


6) تکثیر و امتحانات : مجتبی بلاش آبادی

 

7)خدمات : رضا بلاش آبادی - محمد محمدی

     
 
 
نقشه سایت