رامین بدیعی 

 
 

یوسف مردی

 

دبیر فیزیک

 

 

پست الکترونیکی :

وبلاگ :

 

سوابق تحصیلی :

 

سوابق کاری :

 

تالیفات و سوابق پژوهشی :

 

روز های حضور و کلاس :